Στόχοι

Εκτύπωση

Οι στόχοι του Εργαστηρίου Οδοποιίας περιληπτικά συνοψίζονται στα παρακάτω:

  • Εκπαίδευση των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος των Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ
  • Βασική έρευνα σε θέματα Οδοποιίας, Αεροδρομίων και Σιδηροδρομικής
  • Εφαρμοσμένη έρευνα, νέων τεχνολογιών μεθοδολογίας και υλικών της επιστήμης του μηχανικού στην Οδοποιία, Σιδηροδρομική και Αεροδρόμια
  • Χρήση της επιστημονικής γνώσης για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων που αναφύονται κυρίως στον Ελληνικό χώρο προς βελτίωση της ποιότητας των έργων
  • Συνεργασία με ομοειδή ακαδημαϊκά εργαστήρια της αλλοδαπής και της ημεδαπής
  • Διοργάνωση συνεδρίων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ανάπτυξη σχέσεων με δημόσιους φορείς και εταιρείες (μελετητικά γραφεία, εργοληπτικές εταιρείες και εταιρείες διαχείρισης έργων οδοποιίας) για τη διάχυση της τεχνογνωσίας